Přejít na obsah


Poslední články


Použití cookies na geocaching.cz

kvě 24 2018 12:00 | pepa.z.pocernic in Interní

Služby cookies a jejich využívání
Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies".

 

„Cookie" je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek webu byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

 

Na www stránkách využívá web dva druhy cookies:


 • Session cookies - jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.

 • Permanentní cookies - permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.
Zakázat nebo povolit použití cookies na stránkách můžete provést pomocí nastavení svého prohlížeče
Vložený obrázek

 

Používané cookies

 • *.geocaching.cz - interní cookies stránek
 • *.gemius.pl - statistiky webu
 • *.youtube.com - zobrazení vloženého videa
 • *.google.* - statistiky, reklamy google
 • ostatní - reklamní systémČíst celý článek →    0 komentáře    -----

Kontakt e-shop

říj 20 2013 19:33 | admin in eshop

Kontakt GEO fashion s.r.o.
Náměstí starosty Pavla 15
272 01 Kladno
CZECH REPUBLIC

telefon: +420 608 772 227
e-mail: geofashion@geofashion.eu

Geocaching Profile: mikisi
IČO: 24145301
DIČ: CZ24145301

Číslo běžného účtu: 2106760787/2700
IBAN: CZ89 2700 0000 0021 0676 0787
SWIFT: BACXCZPP

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - Pátek 10:00 - 19:00
mimo otevírací dobu dle domluvyČíst celý článek →    1 komentáře    ***--

Obchodní podmínky pro eshop

říj 20 2013 19:31 | admin in eshop

Obchodní podmínky

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.geofashion.eu awww.geocaching.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2

Kupující může rovněž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu jako „Host“.

2.3

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6

Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží; tyto náklady platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • údajích nutných pro doručení zboží (zejména jméno, příjmení kupujícího, adresa a telefon) a o nákladech spojených s balením a doručením zboží,
 • způsobu převzetí zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5

V případě, že kupující objednává zboží, které má být zhotovené dle jeho zvláštních požadavků, se čl. 3.3 a 3.4 nepoužije; zvláštní požadavky a samotné objednání zboží bude provedeno na základě individuální komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, a to buď ústně, telefonicky či elektronickou poštou.

3.6

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, zboží zhotovené dle zvláštních požadavků kupujícího) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2106760787/2700 (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3

Při osobním převzetí zboží nebude prodávající po kupujícím náklady spojené s balením a dodáním zboží (čl. 4.2) požadovat.

4.4

Kupní cena je splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5

Kupující je povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbolu platby uvedený v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7

Prodávající je oprávněn, zejména v případě zhotovení zboží dle zvláštních požadavků kupujícího či v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.8

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s objednaným zbožím.

5

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího.

5.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Huťská 3322, 272 01 Kladno či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené na stránce internetového obchodu.

5.3

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4

Ve lhůtě 30 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 30 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud mu bude zboží vráceno osobně kupujícím.

5.6

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6

V případě osobního odběru zboží si kupující zboží převezme na adrese Huťská 3322, Kladno.

7

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, a že je zhotovena dle případných zvláštních požadavků kupujícího.

7.3

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, rozpor s kupní smlouvou sám způsobil či jde o zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího a kupující konečnou podobu zboží před jeho zhotovením odsouhlasil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, musí kupující uplatnit u prodávajícího na adrese Huťská 3322, Kladno.

8

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5

Kontaktní údaje prodávajícího jsou k dispozici na stránce internetového obchodu.

V Kladně dne 27.8.2011
WWW.GEOFASHION.EU a WWW.GEOFASHION.CZČíst celý článek →    1 komentáře    -----

Ještěrka pro každého zadarmo

říj 20 2013 9:17 | admin in Interní

Pro velký zájem a díky silnému sponzorovi zasílám zcela zdarma samolepící ještěrku délky cca 145 mm každému zájemci.
Podrobné informace obdržíte automaticky pouze na: post@vvtisk.cz, předmět zprávy: ještěrka.
Akce probíhá nepřetržitě do odvolání a není podmíněna odběrem jakéhokoliv jiného zboží nebo služby. V současné době dokážeme uspokojit až 200 žadatelů týdně.
Díky za Váš zájem, Vojtík.

Číst celý článek →    111 komentáře    *****

Keškoměrka

říj 19 2013 18:16 | pepa.z.pocernic in Interní

Orientační měřidlo velikosti CZ fronty kešek, které čekají na schválení.
Revieweři se vám standardně po aktivaci listingu, tzn. odeslání cache do fronty (provádí se zaškrtnutím checkboxu "Yes, this listing is active" ve formuláři) ozvou (či cache publikují) do 72hodin. Pokud je ale fronta přetížena, může docházet (a obvykle dochází) k prodloužení času reakce nebo k pozdější publikaci cache. Z tohoto důvodu prosím odesílejte cache, které je třeba schválit na termín, s dostatečným předstihem (týká se zejména eventů).
Měřidlo slouží pouze k přibližné informaci o stavu CZ fronty a může pomoci k hrubému odhadu času k publikaci vaší cache...
 • zelená = fronta je v normálu
 • žlutá = fronta je plná
 • červená = fronta je zahlcena
Vložený obrázek
Jak pomoci reviewerům a zmenšit dobu od odeslání mé cache k jejímu publikování?
Prosím a apeluji na všechny, co mají právě cache ve frontě nebo se ji tam chystají odeslat, pomozte nám a proveďte si samoreview. Klidně poproste i zkušenějšího kolegu a listing mu ukažte.
Zkontrolujte zejména:
 • Že cache je na svém místě.
 • Že máte v profilu své domovské souřadnice.
 • Že všechny stage a šifry mají jedno jasné řešení.
 • Že cache nemá žádnou kolizi.
 • Že zadané souřadnice ukazují na mapě, tam kde jste cache nechali (utopené cache).
 • Že jste pri mystery nebo multi-cache nezapomněli na final stage waypoint.
 • Že když je terén 1... myslíte na vozíčkáře (atribut).
 • Že jste nezapomněli přidat atributy, (info o cache).
 • Že jste nezapomněli pridat hint (nebo napsat "reviewer note", že není zadán schválně).
 • Že máte správně Waypointy (souřadnice a druhy).
Tip na rychlejší komunikaci:

Při review prosím komunikujte formou logu "review note" u listingu cache. Neposílejte nám email přes profil. Vaše cache se tak ve frontě jeví jako bez reakce majitele, my to musíme později v té hromadě mejlů dohledávat a zpětně kopírovat do listingu vaší právě schvalované cache z důvodu nutnosti archivace komunikace pri review. Toto zdržuje jak vás tak nás.
Více info k problematice schvalováni kešek najdete zde:
http://wiki.geocachi...í_od_reviewerů
http://wiki.geocachi...n)_začátečníkům
Sepsal: Geohorse Reviewer

Číst celý článek →    0 komentáře    -----

Obecná pravidla internetové soutěže Geocaching.cz

říj 17 2013 10:28 | mikisi in Interní

Organizátor

Organizátor soutěže je majitel domény geocaching.cz, GEO fashion s.r.o., Komenského 579, 272 01 Kladno, IČ: 24145301, DIČ: CZ24145301. (dále jen „Organizátor“)

Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od 17.10.2013 do 17.12.2013.


Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže založí a aktivně využívá blog na stránkách organizátora (geocaching.cz).

 

Účas Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Průběh soutěže a výhra

 

Pro vítěze je připravena jedna hlavní výhra Garmin Oregon 600Pro. Každý uživatel, který založí na webu geocaching.cz v období od 17.10.2013 do 17.12.2013 vlastní blog, je zařazen do soutěže o nejlépe hodnocený blog. Každý uživatel může odstoupit ze soutěže oznámením organizátorům na jejich e-mail. Do soutěže jsou zařazeny příspěvky a hlasy vložené do 17.12.2013. Ze soutěže jsou vyřazeny blogy zástupců serveru a organizátora. Jsou zakázány snahy zmanipulovat hodnocení, takovéto pokusy (ať už pozitivní nebo negativní) budou anulovány.


Způsob určení výherce a předání výher

Uživatelé webu geocaching.cz mohou hodnotit příspěvky jednotlivých blogů. Hodnocením příspěvků určují, který blog je nejlépe hodnoceným. Výběr vítězného blogu proběhne ve dvou fázích. V první fázi proběhne výběr uživatelů, kteří ve svém blogu budou nejaktivnější (počtem svých příspěvků). V druhé fázi proběhne výběr na základě průměrného hodnocení blogu.

 

V průběhu soutěže budou oceněné drobnou pozornosti nejpovedenější příspěvky, které vybere redakce webu geocaching.cz

 

Výherci budou organizátorem kontaktováni na e-mailové adrese, kterou poskytli při registraci na webu geocaching.cz.


Všeobecné podmínky

Nedodržováním nebo nerespektováním pravidel je uživatel ze soutěže vyloučen . Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.Číst celý článek →    0 komentáře    -----

Docházejí vám věci na výměnu do keší? Chcete mí...

říj 16 2013 15:41 | pepa.z.pocernic in Interní

CWG - Gzech Wood Geocoin

The Czech Wood Geocoin is a special set of sig-items invented to broaden trade options for Czech and Slovakien geocachers. They are small wooden discs with laser-burnt geocacher\'s or team\'s or event\'s logo. CWG are not trackable and are intended to be collected and traded in geocaches. Should you happen to find one in the cache you treat it as any other trade item.
Docházejí vám věci na výměnu do keší? Chcete mít vlastní dřevěnou geoznámku?
Zkuste CWG...
Vložený obrázek

Oficiální katalogy CWG
- oficiální seznam seznam CWG: http://www.volny.cz/...s/seznamcwg.xls (zdroj dat pro katalogy)
- oficiální katalog CWG: http://www.svetgc.cz/cwg
- oficiální databáze CWG: http://cwg.maxinoha.cz
- původní html katalog CWG: http://www.volny.cz/jpa/katalog.html (nyní aktualizovaný nepravidelně)

Trocha historie
CWG vytvořili koncem roku 2005 Poník a JPAgeo. Výsledek dlouhého hledání a vymýšlení byl nakonec tak pěkný, že se autoři rozhodli nabídnout své zkušenosti a vzor CWG k využití všem ostatním. A s napětím čekali, jestli se nápad ujme, a vznikne alespoň 10-ti kusová série...
Dnes už je jasné, že se myšlenka CWG ujala - série má několik tisíc položek a je sběratelsky velmi atraktivní. Nyní je důležité udržet jednotnost série a pomoci všem zájemcům aby si v případě zájmu mohli pořídit CWG splňující podmínky pro zařazení do oficiálního katalogu Czech Wood Geocoin. Proto čtete tyto informace přímo zde, na serveru Geocaching.cz

Základní informace o CWG
- CWG je osobní identifikační předmět geocachera vhodný pro výměnu v keších a ke sbírání
- CWG je dřevené kolečko o průměru 35mm s laserem gravírovaným obrázkem
- na rubu CWG je logo Groungspeak, jehož použití je pro tento účel schváleno
- na přední straně CWG je libovolný obrázek podle přání majitele
- oficiální datum vzniku série CWG je 29.9.2005
- existuje též speciální edice - např. eventové CWG
- šablony ke stažení zde
2. od každého CWG budou zaslány 2 ks pro potřeby katalogu - http://www.volny.cz/...eocoin.html#faq
kontakt pro dotazy: jpa@volny.cz

Číst celý článek →    4 komentáře    *****

Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu na inte...

říj 15 2013 14:03 | admin in Interní

Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu na internetovém serveru www.geocaching.cz

 

1. Záměr

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují zveřejňování reklamy na serveru www.geocaching.cz. Součástí těchto VOP je aktuální cena. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.

 

2. Smluvní strany

 

Zadavatelem je subjekt mající zájem o inzerci na internetovém serveru www.geocaching.cz.
Vydavatelem je GEO fashion s.r.o., Komenského 579, 272 01 Kladno, IČ: 24145301, DIČ: CZ24145301
3. Parametry a podmínky inzerce

 

Dovoleno je maximálně pět nezávislých grafických bannerů těchto parametrů (není-li dohodnuto jinak):
- šířka 165 px
- výška 75 px (maximálně 125 px s úměrně vyšší cenou)
- datová velikost 10 - 20 kB
- formát “jpg” nebo “png”
- obor geocaching, navigace, turistika, IT a související
- umístění banneru určuje vydavatel

 

Banner si dle těchto podmínek dodá zadavatel. V případě, že zájem převýší povolených pět bannerů a bude-li to v zájmu vydavatele, dojde k úpravě těchto VOP.

 

4. Objednávka inzerce

 

Objednávka musí být doručena v písemné formě na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně nebo e-mailem. Musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak: obchodní jméno zadavatele, sídlo/místo podnikání, adresu pro zaslání fakturace, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zodpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.

 

Za včasné a bezchybné dodání podkladů je zodpovědný zadavatel. Není-li uvedeno jinak, považuje se za včasné dodání lhůta 5 pracovních dnů před plánovaným zveřejněním.

 

Zadavatel je zodpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci, jsou v souladu s právními předpisy a že neoprávněně nezasahují zejména do autorských práv a ostatních práv a oprávněných zájmů třetích osob (např. práva na ochranu osobnosti). V případě uplatňování nároků třetí osobou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývajících, nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné (závadné) inzerce.

 

Vydavatel dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinen tyto podklady archivovat, případně zadavateli vracet.

 

5. Uzavření smlouvy

 

Uzavřením smlouvy se rozumí převzetí a zaplacení faktury zadavatelem, který tak zároveň stvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.

 

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerce podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad, z důvodu obsahu, původu, technické formy či pokud je jejich obsah v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími státních orgánů nebo pokud je jejich zveřejnění pro vydavatele nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány prostřednictvím zástupců. Inzerce obsahující cizí inzerci nebude bez předchozího schválení rovněž přijata. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci propagující výrobky a (nebo) služby konkurující jeho činnosti.Odmítnutí objednávky bude zadavateli sděleno bez zbytečného prodlení.

 

Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatele žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.

 

6. Realizace objednávky

 

Pokud není výslovně dohodnut termín zveřejnění a umístění inzerce, potom závisí na možnostech vydavatele. Objednávka inzerce, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo za určitých jiných podmínek, musí být sdělena vydavateli včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena.

 

7. Cena

 

Pokud se strany nedohodnou jinak, cena za jeden kalendářní měsíc zveřejnění reklamy za výše uvedených podmínek je 5000,- Kč (nejsme plátci DPH).

 

8. Platební podmínky

 

Pokud se strany nedohodnou jinak, je stanoven jako základní typ úhrady, platba fakturou předem.

 

Banner bude zveřejněn dle dohody, nejdříve však do 5ti dnů od připsání částky na účet vydavatele.

 

9. Reklamace

 

Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Pokud vydavatel neuveřejní inzerci v dohodnutém náhradním termínu, který byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel právo na snížení ceny.

 

Vydavatel neodpovídá za dočasné výpadky dostupnosti serveru www.geocaching.cz nepřesahující jednotky hodin. Dojde-li k omezení dostupnosti stránek na dobu souvisle delší než 1 den, bude fakturována snížená cena poměrem k počtu dní, kdy byla reklama nedostupná, případně bude prodlouženo vystavení banneru o dobu výpadku.

 

10. Ochrana dat

 

Informace, které poskytne zadavatel vydavateli v souvislosti s objednávkou, používá vydavatel pouze ke smluveným účelům.

 

11. Ostatní ustanovení

 

Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem. O změně těchto VOP včetně ceny informuje vydavatel na internetovém serveru www.geocaching.cz.Číst celý článek →    0 komentáře    -----


Reklama

Naše nabídka